IAM-esiselvitys avuksi identiteettien ja käyttöoikeuksien hallintaan

IAM-esiselvitys

Identiteetin- ja käyttöoikeuksien hallinta on nykyajan digitaalisen työympäristön peruskivi. Organisaatiot kohtaavat jatkuvasti haasteita käyttäjätunnusten hallinnassa, oikeuksien myöntämisessä ja tietoturvan ylläpitämisessä, kun työntekijöiden roolit muuttuvat ja ulkopuolisilla kumppaneilla on pääsy organisaation tietojärjestelmiin. IAM-esiselvitys on hyödyllinen työkalu matkalla kohti toimivan identiteettien ja käyttöoikeuksien hallintaratkaisun valintaa.

Käyttäjien tulo- ja lähtöprosessit, sovellusten käyttöoikeuksien hallinta ja kumppanikäyttäjien oikeuksien seuranta ovat toimintoja, jotka voivat vaatia merkittäviä resursseja, erityisesti organisaatioissa, joissa tapahtuu paljon muutoksia.

Harvoin organisaatiot täysin ymmärtävät mikä heidän kyvykkyytensä yllä mainituissa asioissa ovat ja tunnistavat tärkeimmät kehityskohteet. Tämän vuoksi perusteellinen IAM-esiselvitys on suosittelemamme lähestymistapa ennen identiteetinhallintaratkaisun käyttöönottoa. Näin käyttöönottoprojektissa osataan keskittyä oikeisiin asioihin oikea-aikaisesti ja varmistetaan käyttöönoton onnistuminen sekä identiteetinhallintaratkaisun hyödyt koko organisaatiolle.

Tyypilliset kipupisteet digitaalisessa identiteettien hallinnassa

Esiselvityksen avulla tunnistetaan organisaation kohtaamat identiteetinhallinnan kipupisteet ja pyritään löytämään kustannustehokkaat ja kestävät ratkaisut niihin. Secure Cloudin asiantuntijoiden eri toimialoille tekemien lukuisten esiselvitysten perusteella olemme havainneet, että asiakasorganisaatioissa tyypillisimpiä kipupisteitä ovat:

 • Elinkaaren hallinnan automaation puute: Käyttäjätunnusten manuaalinen luonti, päivittäminen ja poistaminen on aikaa vievää ja virhealtista.
 • Käyttöoikeuksien jäljitettävyyden puuttuminen: Ilman selkeää näkyvyyttä siihen, kenellä on pääsy mihinkin järjestelmään, organisaatio altistuu tietoturvariskeille.
 • Käyttöoikeuksien hallinnan haasteet työroolien osalta: Työroolien heikohkon alkuperäisen määritystyön aiheuttama työroolien turhan suuri määrä ja työroolien jatkuva muutos tekee käyttöoikeuksien ajantasaisen hallinnan monimutkaiseksi esimerkiksi esihenkilöille.
 • Kumppanikäyttäjien hallinnan haasteet: Kumppanien ja alihankkijoiden pääsyn hallinta vaatii läpinäkyvyyttä ja kontrollia. Tyypillisesti kumppanit ja toimittajat ylläpitävät organisaation tietojärjestelmiä, jolloin he tarvitsevat usein pääkäyttäjätason pääsyoikeuksia.
 • Digitaalisen identiteettienhallinnan omistajuus on jäänyt IT:n vastuulle ja tämän seurauksena identiteetinhallinta on jäänyt liiketoimintamuutoksissa kehityksestä jälkeen ja/tai ei täysin vastaa liiketoiminnan tarpeita.

IAM-esiselvityksen hyödyt

IAM-esiselvitys auttaa organisaatioita ymmärtämään nykyiset ja tavoiteprosessit sekä hyödynnettävät teknologiat, tunnistamaan puutteet ja määrittelemään liiketoimintavaatimukset identiteetinhallinnanratkaisulle. Tämän prosessin aikana voidaan:

 • Kartoittaa olemassa olevat identiteettien lähteet ja keskeiset kohdejärjestelmät. 
 • Kartoittaa organisaation olemassa oleva kyvykkyys identiteetinhallinnan eri osa-alueissa. Tämä tyypillisesti tehdään Secure Cloudin identiteetinhallinnan referenssimallia vasten ja tuotoksena on GAP-analyysi, josta on helposti nähtävissä eri kehitysalueiden prioriteetit ja sisällöt.
 • Selvittämällä, mitkä järjestelmät ja sovellukset vaativat integraatiota identiteetinhallinnanratkaisuun, voidaan varmistaa sujuva käyttöönotto.
 • Ymmärtämällä liiketoiminnan tavoitteet ja vaatimukset, identiteetinhallinnan ratkaisu voidaan räätälöidä tukemaan organisaation erityistarpeita.
 • Arvioida riskejä ja vaatimustenmukaisuus: Tämä varmistaa, että identiteetinhallintaratkaisu tukee organisaation tietoturvapolitiikkaa ja noudattaa alan standardeja ja määräyksiä. Hyvin dokumentoitu ja hoidettu identiteetinhallinta helpottaa huomattavasti organisaatiota eri tietoturvastandardien saavuttamisessa (esim. ISO27001).
 • Arvioida identiteetinhallinnan kehityksen ja operoinnin kustannuksia, mahdollistaen mm. hankkeen budjetoinnin tai päätökset investoinnista.
 • Tehdä identiteetinhallinnan tiekartta, jossa hahmotetaan eri vaiheet hankintaprosessista ja toteutushankkeesta – huomioiden asiakasorganisaation prioriteetit ja kyvykkyydet. Tiekartta auttaa hahmottamaan mm. henkilötarpeita, helpottaa budjetointia ja toimii projektisuunnittelun lähtökohtana.

IAM-esiselvityksen lopputulos

IAM-esiselvityksen tuloksena organisaation huomattavasti helpompi valita ja ottaa käyttöön IAM-ratkaisun, joka:

 • Automatisoi käyttäjien elinkaaren hallinnan: Vähentää manuaalista työtä ja parantaa tietoturvaa automatisoimalla käyttäjätunnusten luonnin, päivityksen ja poiston.
 • Tarjoaa kattavan näkymän käyttöoikeuksiin: Parantaa tietoturvan hallintaa tarjoamalla selkeän näkymän siihen, kenellä on pääsy mihinkin tietoihin ja sovelluksiin.
 • Mahdollistaa dynaamisen roolipohjaisen pääsynhallinnan: Helpottaa käyttöoikeuksien hallintaa työroolien muuttuessa, varmistaen, että oikeudet ovat aina ajan tasalla.
 • Yksinkertaistaa kumppanikäyttäjien hallintaa: Tarjoaa työkalut ulkopuolisten sidosryhmien pääsyn seurantaan ja hallintaan, vähentäen riskejä ja parantaen läpinäkyvyyttä.

IAM-esiselvitys on siis ensimmäinen askel kohti tehokasta identiteetin- ja käyttöoikeuksien hallintaa, joka tukee organisaation tietoturvaa, vaatimustenmukaisuutta ja liiketoiminnan tehokkuutta. Sen avulla voidaan varmistaa, että identiteetinhallintaratkaisu vastaa organisaation todellisia tarpeita ja tarjoaa kestävän perustan digitaaliselle identiteetinhallinnalle.

IAM-esiselvitys on turvallinen ensimmäinen askel organisaatiolle

Me Secure Cloudilla voimme auttaa organisaatiotanne digitaalisen identiteetinhallinnan matkalla tuomalla oman kokemuksemme ja esimerkiksi aloittamalla IAM-esiselvityksellä. IAM-esiselvitys pystytään räätälöimään juuri organisaationne tarpeisiin, sisällyttäen siihen juuri teille oleelliset aihealueet.

Lue myös ajatuksistamme pilvisiirtymän vaikutuksesta työntekijöiden ja kumppanien käyttöoikeuksien hallintaan täältä.

Eero Kaipiainen

Eero Kaipiainen

Eerolla on yli 15 vuoden kokemus digitaalisten identiteettien hallinnasta. Hän on toiminut konsultoinnin lisäksi eri rooleissa määrittelytyöstä koodaamiseen, projektijohdosta tekniseen käyttöönottoon ja ylläpitoon sekä kokemusta löytyy useasta eri digitaalisten identiteettien teknologiasta ja palvelusta. Tällä hetkellä Eero toimii Secure Cloudilla IAM arkkitehtina. Eeron harrastuksiin kuuluvat Go-lautapelin opettelu ja osakepoiminta.